VPN SYSTEM

ระบบเครือข่ายเสมือนส่วนตัว VPN
1.ทำ ความรู้จักกบัระบบเครือข่ายเสมือนส่วนตัว VPN ( Virtual Private Network )
Virtual Private Network (VPN) หมายถึง เครือข่ายเสมือนส่วนตัวที่ทำงานโดยใช้โครงสร้างของ
เครือข่ายสาธารณะ หรืออาจจะวิ่ง บนเครือข่ายไอพีก็ได้แต่ยังสามารถคงความเป็นเครือข่ายเฉพาะขององค์กร
ได้ด้วยการเข้ารหัสข้อมูลก่อนส่งเพื่อให้ข้อมูลมีความปลอดภัยมากขึ้น

-VPN ถูกนำมาใช้กับองคก์รขนาดใหญ่ที่มีสาขาอยู่ตามที่ต่างๆและต้องการต่อเชื่อมเข้าหากันโดยยังคง
สามารถรักษาเครือข่ายให้ใช้ได้เฉพาะคนภายในองคก์รหรือคนที่เกี่ยวข้องด้วย
สรุปความหมายได้ดังนี้
- เทคโนโลยี VPN จะทา การเชื่อมต่อองค์ประกอบข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ ของระบบเครือข่ายหนึ่งใหเ้ข้า
กับระบบเครือข่ายหนึ่ง
- เทคโนโลยีVPN จะทา งานโดยยอมให้ผู้ใช้งานสร้างท่ออุโมงค์เสมือนเพื่อใช้ในการรับส่งขอ้มูลผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- ส่วนประกอบที่สำคัญหรือหัวใจหลักในการทำVPN ก็คือการใช้งานอินเตอร์เน็ต

VPN-Connectivity-Solutions

ข้อดีของระบบ VPN

1. ประหยัดค่าใช้จ่าย
การสร้างวงจรเสมือนจริงผ่านเครือข่าย Internet ใช้หลกัการให้เครือข่ายย่อยเชื่อมกับ Internet ที่
ท้องถิ่น ซึ่งจะเสียค่าเช่าวงจรเฉพาะท้องถิ่น และค่าบริการInternet เท่านั้น (ในองค์กรที่มีหลายสาขา จึงไม่
จำเป็นต้องเช่า Leased Line หลายสายอีกต่อไป) การสร้าง VPN ยังทำได้กับ เครือข่ายขนาดเล็กที่ใดก็ได้
โดยต้องมีระบบเครือข่ายที่รองรับ คือ ต้องมี Router ที่สนับสนุน Protocol แบบ VPN ได้ จากการศึกษาของ
IDC พบวา่ VPN สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อแบบ WAN ได้ราว 40 %
2. มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
การสร้างวงจรเสมือนจริง ผ่านเครือข่ายสาธารณะ มีจุดเด่นคือ Router ต้นทาง และ Router
ปลายทางของเครือข่ายที่สร้างวงจรเสมือนจริงนั้นจะทำการเข้ารหัสข้อมูลและบีบอัอข้อมูลเข้าไว้ใน Packet
IP ทา ใหข้อ้มูลที่วิ่งไปในเครือข่าย Internetได้รับการป้องกันซึ่ง ถ้ามีใครแอบดักข้อมูล หรือ IPPacket ไป
ได้ก็ได้ข้อมูลที่เข้ารหัสยาก ซี่งยากต่อการถอดรหัส เพราะเป็นรหัสที่ต้องการคีย์ถอดรหัส รวมถึงมีการ
สร้างอุโมงค์สื่อสาร (Tunneling)การพิสูจน์บุคคล หรือการกำหนดสิทธ์ิในการเชื่อมต่อ

ด้วยคุณสมบัตที่ได้กล่าวมา หากองค์กรของท่านต้องการลดค่าใช้ในระยะยาว ในการจัดทำระบบ VPN ในราคาย่อยเยาว์ ขอให้ท่านคิดถึงเรา BiZ Inno TECH รับประกันความพอใจ

Support Joomla!
Contribute!
Shop 1
Books!
Shop 2
Shop!